ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
1.1. Very Best Selection: Very Best Selection, gevestigd aan Breitnerhof 16, 1628 XL Hoorn, Nederland.
1.2. Klant: De zakelijke partij die bestellingen plaatst bij Very Best Selection, via de website, per e-mail of telefonisch.
1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Very Best Selection en de Klant voor de levering van goederen en/of diensten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Very Best Selection aan Klanten.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Very Best Selection en de Klant.

Artikel 3 - Bestellingen
3.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van Very Best Selection, per e-mail naar info@verybestselection.com of telefonisch op 085-7600538.
3.2. Very Best Selection behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

Artikel 4 - Levering
4.1. De levering van goederen geschiedt op het door de Klant opgegeven afleveradres.
4.2. De leveringstermijn wordt in onderling overleg vastgesteld en is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3. Very Best Selection is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die buiten haar macht liggen.

Artikel 5 - Prijzen en Betaling
5.1. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Very Best Selection gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 6 - Garantie en Aansprakelijkheid
6.1. Very Best Selection staat in voor de kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten.
6.2. Klachten over de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Very Best Selection.
6.3. Very Best Selection is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 - Intellectuele Eigendomsrechten
7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten berusten bij Very Best Selection.
7.2. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Very Best Selection de geleverde goederen en/of diensten te kopiëren, verveelvoudigen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Toepasselijk Recht en Geschillen
8.1. Op alle overeenkomsten tussen Very Best Selection en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Very Best Selection en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij partijen in onderling overleg een andere geschillenbeslechtingsprocedure overeenkomen.

Artikel 9 - Wijzigingen en Aanvullingen
9.1. Very Best Selection behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
9.2. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd en aan de Klant zijn medegedeeld.